Algemene voorwaarden Smart Resorts GmbH

§ Afdeling 1 Toepassingsgebied

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor de verhuur van gemeubileerde vakantieappartementen voor het verblijf van gasten, alsmede op alle daarmee samenhangende diensten en leveringen van Smart Resorts GmbH aan de klant.
 2. De verhuur vindt plaats op naam en voor rekening van de betreffende appartementseigenaar. Smart Resorts GmbH is zelf geen eigenaar van de betreffende vakantieappartementen.
 3. De dienstverlening is uitsluitend gebaseerd op de onderhavige algemene voorwaarden; algemene voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze eigen voorwaarden worden niet erkend, tenzij de geldigheid ervan uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

§ 2 Sluiting van de overeenkomst, verdragsluitende partij

 1. Het contract komt tot stand door de aanvaarding van de respectieve aanvraag van de klant. De aanvaarding kan mondeling, schriftelijk, per telefoon, fax of e-mail/online geschieden. Het staat Smart Resorts GmbH ook vrij om de reservering van de klant schriftelijk te bevestigen.
 2. Indien de inhoud van de reserveringsbevestiging afwijkt van de inhoud van de aanvraag van de klant, dan is de afwijkende inhoud van de reserveringsbevestiging bindend voor de klant en Smart Resorts GmbH indien de klant niet binnen een week na ontvangst schriftelijk bezwaar aantekent. Smart Resorts GmbH zal de klant hier aan het begin van de periode uitdrukkelijk op wijzen.
 3. Contractuele partners zijn Smart Resorts GmbH en de klant. Indien een derde, in het bijzonder een opdrachtgever of werkgever, voor de klant besteld heeft, is hij samen met de klanten hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de logiesovereenkomst voortvloeien, voor zover Smart Resorts GmbH over een afzonderlijke uitdrukkelijke verklaring van de derde beschikt.

Smart Resorts handelt niet in eigen naam, maar in naam van een derde voor rekening van een derde.

§ 3 Diensten, prijzen, betalingsmodaliteiten, aanbetaling

 1. Smart Resorts GmbH verbindt zich ertoe het door de klant geboekte appartement in gereedheid te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

 2. De klant is verplicht de overeengekomen of gebruikelijke prijzen van Smart Resorts GmbH voor het appartement en de overige door hem gebruikte diensten te betalen.De overeengekomen huurprijzen zijn inclusief de desbetreffende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

 3. De overeengekomen huurprijs is als volgt verschuldigd bij ontvangst van de reserveringsbevestiging:

  50% Aanbetaling binnen 3 werkdagen na bevestiging van de reservering

  50% Laatste betaling uiterlijk 14 werkdagen voor aankomst

  of100% Totale betaling voor Boekingen met aankomst minder dan 14 dagen.

 4. De betaling dient te geschieden op de rekening van Smart Resorts GmbH die in de reserveringsbevestiging vermeld staat. Smart Resorts GmbH is uitdrukkelijk gemachtigd door de eigenaar om de betaling te innen.

 5. Bij niet tijdige betaling van de overeengekomen vergoeding heeft Smart Resorts GmbH namens de eigenaar het recht de verblijfsovereenkomst na voorafgaande aanmaning te ontbinden met een respijttermijn van 3 dagen voor de betaling, in het bijzonder is zij niet verplicht de kamers te verhuren.

 6. Borgsom: De gast moet een borgsom betalen van een passend bedrag voor elk vakantieappartement. De borgsom moet worden betaald bij de laatste betaling van de huur. In het geval van last-minute boekingen, dient de aanbetaling bij aankomst ter plaatse te worden voldaan. De borgsom wordt terugbetaald bij correcte teruggave van het vakantieverblijf binnen 4 weken na vertrek van de gast. Veiligheid kan ook worden geboden door kredietkaartgegevens ter beschikking te stellen. In dit geval heeft Smart Resorts GmbH het recht de overeengekomen vergoeding per creditcard te innen indien de betalingstermijnen niet nageleefd worden.

 7. In het andere geval zijn facturen zonder vervaldatum betaalbaar zonder aftrek binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur. Smart Resorts GmbH heeft het recht om opeisbare vorderingen te allen tijde op te eisen en onmiddellijke betaling te eisen. In geval van betalingsachterstand loopt de achterstandsrente op tegen een tarief van 8 % of, in geval van transacties waarbij een consument is betrokken, tegen een tarief van 5 %, boven het basisrentetarief. Het recht om een hogere schade te bewijzen wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

  Voor elke aanmaning na het ontstaan van het verzuim worden aanmaningskosten van 3,00 euro in rekening gebracht, en het staat de klant vrij te bewijzen dat deze kosten niet zijn gemaakt of niet zijn gemaakt in het gevraagde bedrag.

  De klant kan alleen vorderingen tegen Smart Resorts GmbH verrekenen die onbetwist, rechtsgeldig vastgesteld of beslissingsklaar zijn.

§ 4 Rookverbod, veeteelt

 1. De vakantieappartementen zijn niet-roken appartementen. Daarom is roken in de appartementen verboden. In geval van overtreding heeft Smart Resorts GmbH het recht om het contract zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Bovendien kunnen, indien nodig, kosten voor een speciale eindschoonmaak in geval van nicotinegeur in het vakantieappartement ten bedrage van minstens 120 EUR netto in rekening worden gebracht.

 2. Het houden van dieren in de gehuurde vakantieappartementen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.

 

§ 5 Terbeschikkingstelling, overdracht en teruggave

 1. De geboekte vakantiewoningen zijn beschikbaar voor de klant vanaf 15:00 uur op de overeengekomen dag van aankomst en de klant heeft geen aanspraak op een eerdere voorziening.

 2. Op de overeengekomen dag van vertrek moet het vakantieappartement uiterlijk om 10.00 uur door de klant worden verlaten en ter beschikking worden gesteld. Daarna kan Smart Resorts GmbH 50 % van de dagprijs voor het appartement in rekening brengen wegens te late teruggave, op voorwaarde dat het appartement voor 18.00 uur verlaten is. Indien het appartement na 18.00 uur wordt verlaten, kan het gehele dagtarief voor de volgende dag in rekening worden gebracht. Contractuele aanspraken van de klant worden hierdoor niet gerechtvaardigd. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat Smart Resorts GmbH geen schade of een aanzienlijk lagere schade heeft geleden.

 3. De klant moet al zijn persoonlijke bezittingen uit het appartement halen en zich ontdoen van alle meegebrachte etenswaren.

§ 6 Terugtrekking van de klant, annulering

 1. In geval van annulering blijft de aanspraak op betaling van de verhuurder bestaan. Kosteloos annuleren van de reservering is mogelijk tot 5 dagen voor aankomst. Bij latere annulering wordt 100% van de boekingssom in rekening gebracht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden. Annulering van de boeking dient schriftelijk te gebeuren bij Smart Resorts GmbH. Voor groepsboekingen verwijzen wij u naar uw boekingsbevestiging voor de annuleringsvoorwaarden.

 2. Indien een datum voor de kosteloze terugtreding uit het contract schriftelijk is overeengekomen, kan de klant zich tot dan uit het contract terugtrekken zonder aanspraak te maken op betaling of schadevergoeding. Het recht van de klant om zich uit het contract terug te trekken vervalt indien hij geen gebruik maakt van zijn recht om zich uit het contract terug te trekken door dit schriftelijk aan Smart Resorts GmbH te melden voor de overeengekomen datum.

§ 7 Intrekking Smart Resorts GmbH

 1. Indien een kosteloos herroepingsrecht van de klant binnen een bepaalde termijn schriftelijk is overeengekomen, heeft Smart Resorts GmbH het recht om zich binnen deze termijn uit het contract terug te trekken, indien er aanvragen van andere klanten voor contractueel geboekte appartementen zijn en de klant geen afstand doet van zijn herroepingsrecht bij aanvragen.

 2. Indien een overeengekomen voorschot of borgsom, of een borgsom die overeenkomstig § 3, lid 6, geëist wordt, ook na het verstrijken van een redelijke termijn niet betaald wordt, heeft Smart Resorts GmbH het recht om zich uit het contract terug te trekken.

 3. Smart Resorts GmbH heeft ook het recht om zich om feitelijk gerechtvaardigde redenen buitengewoon uit het contract terug te trekken, bijvoorbeeld wanneer overmacht of andere omstandigheden waarvoor Smart Resorts GmbH niet verantwoordelijk is, het onmogelijk maken om het contract na te komen;

  • appartementen worden geboekt onder misleidende of valse verklaringen van feiten die essentieel zijn voor het contract, bijvoorbeeld die in de persoon van de klant of het doel;
  • er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat het gebruik van de geboekte appartementen de rust in huis, de veiligheid of de goede naam van Smart Resorts GmbH in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de sfeer van controle of organisatie van Smart Resorts GmbH.
 

§ 8 Verlies of beschadiging van meegebrachte goederen

Meegebrachte voorwerpen zijn voor risico van de klant in het gehuurde appartement. Smart Resorts GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, vernietiging of schade, ook niet voor financiële verliezen, behalve in geval van grove nalatigheid of opzet. Uitgesloten hiervan is schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid.
Bovendien zijn alle gevallen waarin de bewaring wegens de omstandigheden van het individuele geval een essentiële contractuele verplichting vormt, van deze vrijstelling van aansprakelijkheid uitgesloten.

§ 9 Technische uitrusting en aansluitingen

 1. Voor het gebruik van eigen elektrische apparatuur van de klant op het elektriciteitsnet van het appartement is de schriftelijke toestemming van Smart Resorts GmbH vereist, voor zover het niet gaat om artikelen voor normaal dagelijks gebruik. Storingen of schade aan de apparatuur van de klant die het gevolg zijn van het gebruik van deze apparaten
  technische installaties van het appartement zijn ten laste van de klant, voor zover Smart Resorts GmbH hiervoor niet verantwoordelijk is.

 2. De klant heeft het recht gebruik te maken van telefoon-, fax- en datatransmissievoorzieningen die in de appartementen beschikbaar zijn. De klant moet naast de overeengekomen huurprijs de tijdens het gebruik ontstane kosten betalen, voor zover zijn gebruik kosten met zich meebrengt die hoger zijn dan het met Smart Resorts Immobilien GmbH overeengekomen vaste tarief. Het gebruik van eigen mobiele telefoons is uiteraard gratis en toegestaan.

§ 10 Toegang door Smart Resorts GmbH

 1. Smart Resorts GmbH heeft het recht om na overleg met de klant het gehuurde appartement te betreden om reparaties uit te voeren, elektriciteits- en watermeters af te lezen en het appartement te inspecteren in het kader van de vervolgverhuur. In geval van dreigend gevaar heeft Smart Resorts GmbH ook het recht om het appartement zonder overleg met de huurder te betreden.

 

§ 11 Aansprakelijkheid van de klant voor schade

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan het gebouw of de inventaris die door hemzelf wordt veroorzaakt.

 2. Bij het overhandigen van het appartement krijgt de klant een inventarislijst, die hij/zij moet medeondertekenen, en de klant moet de kosten vergoeden van de objecten die niet meer bestaan wanneer het appartement wordt ontruimd tegen de huidige marktwaarde.

 3. Smart Resorts GmbH kan van de klant een passende zekerheid verlangen (bijv. verzekering, borgsom, garanties). Het verschaffen van zekerheid kan ook geschieden door het verstrekken van kredietkaartgegevens. In dit geval heeft Smart Resorts GmbH het recht om de kosten voor het opheffen van schade aan het appartement die door schuld van de klant of eventuele medebewoners of bezoekers is veroorzaakt, via de creditcard van de klant te innen. De kosten voor het verwijderen van de schade worden vooraf bepaald door een kostenraming op te vragen bij een gespecialiseerd ambachtelijk bedrijf.

 4. De klant is verplicht bij te dragen wat redelijk voor hem is om de verstoring te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

§ 12 Aansprakelijkheid van Smart Resorts GmbH

 1. Smart Resorts GmbH is aansprakelijk voor haar verplichtingen uit het contract met de zorgvuldigheid van een verstandig zakenman. Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn schadevergoedingen wegens verwonding van leven, lichaam of gezondheid, indien Smart Resorts GmbH verantwoordelijk is voor de plichtsverzaking, andere schadevergoedingen wegens opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking, en schadevergoedingen wegens opzettelijke of nalatige verzaking van wezenlijke contractuele verplichtingen. Met plichtsverzuim wordt gelijkgesteld plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of door een plaatsvervanger.

 2. Smart Resorts GmbH is volgens § 7 aansprakelijk jegens de klant voor meegebrachte voorwerpen, echter niet meer dan tot een bedrag van 3.000,00 euro, en voor geld, waardepapieren en kostbaarheden tot een bedrag van 1.000,00 euro.

 3. Voor alle vorderingen tegen Smart Resorts GmbH geldt over het algemeen een verjaringstermijn van één jaar, te rekenen vanaf het begin van de normale verjaringstermijn van § 199 lid 1 BGB. Vorderingen tot schadevergoeding verjaren vijf jaar nadat zij zijn ontstaan, ongeacht of er sprake is van kennis of grove nalatigheid. De hierboven vermelde verminderingen van de verjaringstermijn zijn niet van toepassing in het geval van schade aan leven, ledematen, gezondheid of vrijheid, of in het geval van vorderingen gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking door Smart Resorts GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.

§ Artikel 13 Slotbepalingen

 1. Wijzigingen of aanvullingen op het contract, de aanvaarding van de aanvraag of deze voorwaarden voor de verhuur van vakantiewoningen dienen schriftelijk te geschieden. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn ongeldig.

 2. Het Duitse recht is van toepassing. De toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en van het conflictenrecht is uitgesloten.

 3. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In alle andere opzichten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing

Maak deel uit van de Smart Resorts familie. Verhuur uw vakantieverblijf via ons

Heb je het juiste appartement nog niet gevonden?

We helpen u graag.