fbpx

privacyverklaring

Met ingang van: 17.10.2021

Wij zijn zeer verheugd dat u belangstelling heeft getoond voor onze onderneming. de bescherming van gegevens heeft voor het beheer van ons een bijzonder hoge prioriteit. het gebruik van de internetpagina's van ons is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij in de regel toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, dient altijd in overeenstemming te zijn met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en met de voor ons geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. bovendien worden betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming geïnformeerd over de rechten die zij hebben.

Als verantwoordelijke voor de verwerking hebben wij talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te garanderen.

Definities

De verklaring inzake gegevensbescherming is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR). onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder meer de volgende termen:

 • a) Persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene") Als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Gegevenssubject

  De betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • e) Profilering

  Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Controleur of verantwoordelijke voor de verwerking

  De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat.

 • (h) Verwerker

  De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • (i) Ontvanger

  De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander lichaam waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het al dan niet een derde partij betreft; overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of de lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet voldoen aan de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming, naar gelang van de doeleinden van de verwerking.

 • j) Derde partij

  Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming van de betrokkene is elke vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige aanduiding van de wensen van de betrokkene waardoor hij of zij, door een verklaring of door een duidelijke positieve handeling, akkoord gaat met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens.

Naam en adres van de controleur

Verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Smart Resorts GmbH

Norman Laube en Holger Schlegel

Harffstraße 36

40591 Düsseldorf

Duitsland

+49 (0)211-71 00 58 80

E-Mail: 

Cookies / SessionStorage / LocalStorage

De internetpagina's van ons maken gebruik van cookies, localstorage en sessionstorage. dit om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. localstorage en sessionstorage is een technologie die door uw browser wordt gebruikt om gegevens op uw computer of mobiele apparaat op te slaan. cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen. u kunt het gebruik van cookies, localstorage en sessionstorage voorkomen door ze in uw browser in te stellen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van het cookie en bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van het data-onderwerp onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kunnen we de gebruikers van deze website meer gebruikersvriendelijke diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. de websitegebruiker die gebruik maakt van cookies hoeft bijv. niet telkens als de website wordt bezocht toegangsgegevens in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website, en de cookie wordt dus opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in een online shop. de online winkel onthoudt de artikelen die een klant in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst via een cookie.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website door een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo het plaatsen van cookies definitief weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist. Dit is in alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Indien de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van ons verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. De verzamelde gegevens kunnen (1) de gebruikte browsertypes en -versies zijn, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokkene. deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te garanderen en (4) de wetshandhavingsautoriteiten de nodige informatie te verschaffen voor de strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. daarom analyseren wij de anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en -beveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te garanderen. de anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt, opgeslagen.

Registratie op onze website

de betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking met vermelding van de persoonsgegevens. welke persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. de door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden. de verantwoordelijke voor de verwerking kan verzoeken om overdracht aan een of meer verwerkers (bv. een pakketdienst) die ook persoonsgegevens gebruiken voor een intern doel dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking kan worden toegeschreven.

Door de registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internetprovider (ISP) toegewezen en door de betrokkene gebruikte IP-adres en het tijdstip van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om een onderzoek naar gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is om de verantwoordelijke voor de verwerking te beveiligen, worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of indien de doorgifte het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de verantwoordelijke voor de verwerking in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. geregistreerde personen zijn vrij om de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of deze volledig te laten verwijderen uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking.

de verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt te allen tijde aan iedere betrokkene op diens verzoek informatie over welke persoonsgegevens over hem of haar zijn opgeslagen. bovendien corrigeert of wist de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan. de volledige werknemers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

Contactmogelijkheid via de website

De website bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. als een betrokkene contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene verzonden persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. de door een betrokkene vrijwillig verzonden persoonlijke gegevens worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact met de betrokkene.

Commentaarfunctie in de blog op de website

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om individuele commentaren op individuele blogbijdragen achter te laten op een blog, die op de website van de controller staat. een blog is een webgebaseerd, publiek toegankelijk portaal, waar een of meer mensen genaamd bloggers of web-bloggers artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen neerschrijven in zogenaamde blogposts. blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een commentaar op de op deze website gepubliceerde blog achterlaat, worden ook de commentaren van de betrokkene opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van het commentaar en het door de betrokkene gekozen (pseudoniem). bovendien wordt het door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene toegewezen IP-adres gelogd. deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of via een bepaald commentaar illegale inhoud plaatst. de opslag van deze persoonsgegevens is dus in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij in geval van een inbreuk ontlast kan worden. deze verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk verplicht is of het doel van de verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dient.

Gravatar

Voor opmerkingen wordt de Gravatar-service van Auttomatic gebruikt. Gravatar komt overeen met uw e-mailadres en kaarten - als u geregistreerd bent - uw avatar-afbeelding naast de opmerking. Als u niet geregistreerd bent, wordt er geen afbeelding weergegeven. Let op: alle geregistreerde WordPress-gebruikers zijn automatisch geregistreerd bij Gravatar. Details van Gravatar: https://en.gravatar.com

Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers is toegestaan in wetten of verordeningen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

Indien het doel van de opslag niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat de hem of haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit bevestigingsrecht, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • b) Recht van toegang

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke op elk moment gratis informatie over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking;
  • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • indien mogelijk, de beoogde periode waarin de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
  • het bestaan van het recht om de voor de verwerking verantwoordelijke om rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken, of om beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
  • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van het BBPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  Voorts heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie.

  Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht van toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die hem of haar betreffen. rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene dit recht op correctie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d) Recht op wissen (Recht om te worden vergeten)

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de hem of haar betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is

  • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of anderszins worden verwerkt.
  • De betrokkene trekt de toestemming voor de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de BBPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de BBPR in wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de BBPR en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de BBPR.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de BBPR.

  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wenst de verwijdering van door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. een medewerker van ons zal er onmiddellijk voor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door die voor de verwerking verantwoordelijken van anylinks naar of kopie of replicatie van die persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet vereist is. een werknemer van ons zorgt voor de nodige maatregelen in individuele gevallen.

 • e) Recht van beperking van de verwerking

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende zaken van toepassing is

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn door de betrokkene wel nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de BBPR, in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke die van de betrokkene overstijgen.

  Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst de beperking van de verwerking van de door ons opgeslagen persoonsgegevens op te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. de werknemer van ons zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) Recht op gegevensdraagbaarheid

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de BBPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de BBPR, of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de BBPR, en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

  Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de BBPR recht op rechtstreekse doorgifte van persoonsgegevens van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere, voor zover dit technisch haalbaar is en de rechten en vrijheden van anderen daardoor niet worden geschaad.

  Om het recht op gegevensdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van ons.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke betrokkene heeft het recht om zich op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van het BNPR te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens op grond van redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.

  Wij zullen de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet meer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

  Indien wij persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. dit geldt voor de profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. indien de betrokkene zich tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden verzet, zullen wij de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om op grond van zijn of haar bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door ons voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het BNPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke werknemer van ons. Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht van bezwaar met behulp van geautomatiseerde middelen en met gebruikmaking van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar in aanzienlijke mate treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die ook voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zullen wij passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, en ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

  Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van ons.

 • i) Recht om de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

  Elke betrokkene heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene het recht wil uitoefenen om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van ons.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6(1)lit. a GDPR dient als wettelijke basis voor verwerkingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6(1)lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is onze onderneming onderworpen aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6(1)lit. c GDPR.
In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder d), van het GDPR.
Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen die door onze onderneming of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen worden overschaduwd door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat zij specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een cliënt van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, van de verordening inzake het recht op bescherming van persoonsgegevens).

De rechtmatige belangen die de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde nastreeft

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), is het in ons legitiem belang om ons bedrijf uit te voeren ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

Periode waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijn Na afloop van die termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, zolang ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; vereiste om een contract te sluiten; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale regelgeving) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner).

Soms kan het nodig zijn een contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. de betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar tekent. het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten.

Voordat de persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een werknemer, de werknemer maakt de betrokkene duidelijk of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

algemene cookies

Cookies van WordPress

Naam Doel Geldigheid
wordpress_test_cookie Deze cookie bepaalt of het gebruik van cookies is uitgeschakeld in de browser. duur van de opslag: Tot het einde van de browsersessie (wordt verwijderd bij het sluiten van uw internetbrowser). Sessie
PHPSESSID Deze cookie slaat uw huidige sessie op met betrekking tot PHP-applicaties en zorgt ervoor dat alle functies van deze website op basis van de PHP-programmeertaal volledig worden weergegeven Duur van de opslag: Tot het einde van de browsersessie (wordt verwijderd bij het sluiten van uw internetbrowser). Sessie
woordpers_akm_mobiel Deze cookies worden alleen gebruikt voor de administratie van WordPress. 1 jaar
wordpress_logged_in_akm_mobile Deze cookies worden alleen gebruikt voor de administratie van WordPress en zijn niet van toepassing op andere websitebezoekers. Sessie
wp-settings-akm_mobile Deze cookies worden alleen gebruikt voor de administratie van WordPress en zijn niet van toepassing op andere websitebezoekers. Sessie
wp-settings-time-akm_mobile Deze cookies worden alleen gebruikt voor de administratie van WordPress en zijn niet van toepassing op andere websitebezoekers. Sessie
van Wordt gebruikt voor A / B testen van nieuwe functies. Sessie
akm_mobiel slaat op als de bezoeker de mobiele versie van een website wil zien. 1 dag

Cookies van DSGVO AIO voor WordPress

Naam Doel Geldigheid
dsgvoaio Deze LocalStorage sleutel / waarde slaat op welke diensten de gebruiker al dan niet heeft toegezegd. variabele
_uniqueuid Deze LocalStorage sleutel / waarde slaat een gegenereerde ID op zodat de opt-in / opt-out acties van de gebruiker kunnen worden gedocumenteerd. variabele
dsgvoaio_creëren Deze LocalStorage toets / waarde slaat het tijdstip op waarop _uniqueuid werd gegenereerd. variabele
dsgvoaio_vgword_uitschakelen Deze LocalStorage toets / waarde slaat op of de service VG woord standaard is toegestaan of niet (instelling van de pagina-operator). variabele
dsgvoaio_ga_disable Deze LocalStorage sleutel / waarde slaat op of de dienst Google Analytics Standard is toegestaan of niet (het inhuren van de site-exploitant). variabele

Facebook-pixels

Onze website meet conversies met behulp van bezoekersactiepixels van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Deze maken het mogelijk om het gedrag van de bezoekers van de site te volgen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt om de website van de provider te bereiken. dit maakt een analyse mogelijk van de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en hun toekomstige optimalisatie.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem en kunnen niet worden gebruikt om conclusies te trekken over de identiteit van onze gebruikers, maar de gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Facebook, dat een verbinding kan maken met uw Facebook-profiel en dat de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden, zoals bepaald in de Facebook privacyverklaringDit zal Facebook in staat stellen om advertenties weer te geven op zowel Facebook als op sites van derden, we hebben geen controle over hoe deze gegevens worden gebruikt.

Bekijk het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de functie voor aangepaste doelgroepen remarketing uitschakelen in de sectie Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenU moet eerst inloggen op Facebook.

Cookies van Facebook Pixel

Naam Doel Geldigheid
act, c_user, datr, fr, pl, presence, sd, wd, xs Facebook gebruikt verschillende cookies voor de identificatie sessie en analyse, deze worden gebruikt om te detecteren of u als gebruiker bent ingelogd op Facebook, voor tracking doeleinden en van welke URL de Share / Like functie wordt gebruikt. variabele

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van verschillende diensten die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland Het gebruik van deze individuele diensten wordt hieronder nader beschreven.

Ons gebruik van de volgende diensten en de bijbehorende verzameling van persoonlijke gegevens (in het bijzonder IP-adressen) is over het algemeen gebaseerd op ons legitieme belang om de inhoud van onze website te analyseren, te verbeteren en aantrekkelijk te laten lijken, evenals op ons legitieme belang om eventuele reclame op uw behoeften af te stemmen (artikel 6, lid 1, f GDPR).

Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie ook 3.1 "Cookies"). cookies worden op uw computer opgeslagen en stellen Google in staat om te analyseren hoe u deze website gebruikt. de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimisering op onze website geactiveerd. Dit betekent dat Google uw IP-adres zal inkorten voordat het naar de VS wordt verzonden, mits het IP-adres afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. de exploitant van deze website geeft Google opdracht om deze informatie te gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. het IP-adres dat tijdens het proces van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens waarover Google beschikt.

Uw recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens

U kunt het opslaan van cookies blokkeren door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle mogelijkheden van deze website ten volle kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Meer informatie over hoe Google Analytics met uw gegevens omgaat, vindt u in het Privacybeleid van Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

De verwerking van gegevens namens ons

Wij hebben voor ons gebruik van Google Analytics een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten en houden ons bij het gebruik van deze dienst volledig aan de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

Verzameling van demografische gegevens door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografiefunctie van Google Analytics. Met deze functie kunnen rapporten worden gemaakt die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van deze site. deze gegevens worden verzameld uit de gepersonaliseerde reclame van Google en uit bezoekersgegevens van derde aanbieders. deze gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan specifieke personen. u kunt deze functie op elk moment uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen, of u kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden door de hierboven beschreven stappen te volgen.

Cookies van Google Analytics

Naam Doel Geldigheid
_ga Differentiatie van websitebezoekers. 2 uur
_gid Differentiatie van websitebezoekers. 24 uur
_gat_gtag_UA_ Als Google Analytics wordt verstrekt via Google Tag Manager, krijgt dit cookie de naam _dc_gtm . 1 minuut
Fout:U moet ingelogd zijn om deze actie uit te voeren.

Heb je het juiste appartement nog niet gevonden?

We helpen u graag.