Privacybeleid

Status: 16.05.2021

Wij zijn zeer verheugd over uw interesse in ons bedrijf. Het gebruik van onze website is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, zullen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die op ons van toepassing zijn. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking hebben wij talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via het internet kan echter altijd zwakke plekken in de beveiliging vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

Definities

De verklaring inzake gegevensbescherming is gebaseerd op de begrippen die in de Europese richtlijn en de verordening Maker bij de vaststelling van de algemene verordening gegevensbescherming (DS-GVO) worden gebruikt. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek en voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te verzekeren, willen wij de gebruikte termen vooraf verklaren.

In dit privacybeleid gebruiken wij onder meer de volgende termen:

 • (a) persoonsgegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • (b) betrokken persoon

  Onder "betrokkene" wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 • (d) beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij dergelijke persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat gebruik wordt gemaakt van aanvullende informatie, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

 • (g) verantwoordelijke voor de verwerking of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

  De voor de verwerking verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

 • (h) Verwerkers

  Onder "verwerker" wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens mogen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde

  Onder derde wordt verstaan: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de voor de verwerking verantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.

 • k) Toestemming

  Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene zich akkoord verklaart met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:

Smart Resorts GmbH

Norman Laube en Holger Schlegel

Harffstraße 36

40591 Düsseldorf

Duitsland

+49 (0)211-71 00 58 80

E-mail: [email protected]

Cookies / SessionStorage / LocalStorage

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies, LocalStorage en SessionStorage. Dit maakt ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger. Lokale opslag en sessie-opslag is een technologie waarmee uw browser gegevens op uw computer of mobiele apparaat opslaat. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies, lokale opslag en sessie-opslag voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Tal van websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kunnen de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden in de zin van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens wanneer hij of zij de website bezoekt opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is het cookie van een boodschappenmandje in een onlinewinkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft gelegd via een cookie.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie bij elke oproep van de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem waartoe toegang wordt verkregen en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame hiervoor te optimaliseren, (3) de permanente operabiliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren, alsook (4) de wetshandhavingsautoriteiten de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom worden de anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds statistisch geëvalueerd en anderzijds verder geëvalueerd met als doel de gegevensbescherming en de gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

Inschrijving op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens die in dit verband aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, vloeien voort uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor de eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De voor de verwerking verantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal gebruiken voor een intern gebruik dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke kan worden toegeschreven.

Bij registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene toegewezen IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat alleen op die manier misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en deze gegevens het zo nodig mogelijk maken strafbare feiten die zijn gepleegd, op te helderen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de bescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven of de doorgifte tot strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene door vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient het doel van de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, gezien de aard van de materie, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerden zijn vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit de gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten schrappen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt iedere betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over de betrokkene zijn opgeslagen. Voorts corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Het voltallige personeel van de voor de verwerking verantwoordelijke staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersonen.

Contactmogelijkheid via de website

Op grond van wettelijke bepalingen bevat de website gegevens die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maken, alsmede directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mail adres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt.

Commentaar functie in de blog op de website

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen achter te laten over individuele blogberichten op een blog, die zich op de website van de controller bevindt. Een blog is een portaalsite die wordt onderhouden op een website, meestal voor het publiek toegankelijk, waarin één of meer personen, bloggers of webbloggers genaamd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen neerschrijven in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnen meestal door derden van commentaar worden voorzien.

Indien een betrokkene een reactie achterlaat op de op deze website gepubliceerde blog, wordt, naast de door de betrokkene achtergelaten reacties, informatie over het tijdstip van de reactie en de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Voorts wordt ook het door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene toegewezen IP-adres geregistreerd. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt door een reactie te plaatsen of illegale inhoud plaatst. De opslag van deze persoonsgegevens is derhalve in het eigen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke, zodat deze zich in geval van een inbreuk zo nodig kan verontschuldigen. De verzamelde persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt, tenzij dit bij wet is vereist of de wettelijke verdediging van de voor de verwerking verantwoordelijke dient.

Gravatar

Voor opmerkingen wordt de Gravatar service van Auttomatic gebruikt. Gravatar vergelijkt uw e-mailadres en - als u daar geregistreerd bent - toont het uw avatarafbeelding naast de opmerking. Als u niet geregistreerd bent, wordt er geen afbeelding weergegeven. Er moet worden opgemerkt dat alle geregistreerde WordPress gebruikers automatisch ook bij Gravatar worden geregistreerd. Details over Gravatar: https://de.gravatar.com

Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene niet langer dan nodig is om het doel van de opslag te verwezenlijken, dan wel indien de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, zulks voorschrijft.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b) Recht op informatie

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht te allen tijde en kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Voorts heeft de betrokkene krachtens de Europese richtlijn en verordening toegang tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze duur
  • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de hen betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, dan wel van een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of zijn persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

  Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en de verordening verleende recht om onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben onverwijld te laten rectificeren. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

  Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
  • De persoonsgegevens werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.

  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De werknemer zal ervoor zorgen dat onmiddellijk gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot verwijdering.

  Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verantwoordelijke voor de verwerking verplicht is de persoonsgegevens te wissen overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de verordening gegevensbescherming, treffen wij redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht alle koppelingen naar de persoonsgegevens of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De werknemer zal in individuele gevallen het nodige regelen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
  • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene wenst de beperking van opgeslagen persoonsgegevens te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De werknemer zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. De betrokkene heeft ook het recht om dergelijke gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

  Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen.

 • g) Recht van bezwaar

  Eenieder die gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens, heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om te allen tijde op met zijn specifieke situatie verband houdende gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  In geval van bezwaar zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

  Indien wij persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de verordening gegevensbescherming, tenzij die verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een werknemer. Het staat de betrokkene tevens vrij zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

 • h) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in soortgelijke aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van de EU-wetgeving of de nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en in die wetgeving passende maatregelen zijn neergelegd ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, nemen wij passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht van de betrokkene om door de verantwoordelijke voor de verwerking te worden betrokken, om zijn standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

  Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde besluiten wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • i) Recht om toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Rechtsgrondslag van de verwerking

Artikel 6 Ilit. a DS-GVO dient als rechtsgrondslag voor onze onderneming voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 Ilit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van verzoeken om inlichtingen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 Ilit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker op ons terrein gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moest worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 Ilit. d DS-GVO.
Uiteindelijk zouden verwerkingsoperaties gebaseerd kunnen worden op art. 6 Ilit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat zij uitdrukkelijk door de Europese wetgever zijn vermeld. In dit verband was het Hof van oordeel dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

Rechtmatige belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 Ilit. f DS-GVO, is ons gerechtvaardigd belang de bedrijfsvoering ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

Duur gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist indien zij niet langer vereist zijn voor de uitvoering of de initiëring van het contract.

Wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele regelingen kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken indien ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten.
Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval meedelen of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Algemene cookies

De volgende cookies zijn technisch noodzakelijke cookies.

Cookies van WordPress

NaamDoelGeldigheid
wordpress_test_cookieDit cookie bepaalt of het gebruik van cookies in de browser is gedeactiveerd. Opslagperiode: Tot het einde van de browsersessie (wordt gewist wanneer u uw internetbrowser afsluit).Sessie
PHPSESSIDDeze cookie slaat uw huidige sessie met betrekking tot PHP-toepassingen op en zorgt ervoor dat alle functies van deze website die op de programmeertaal PHP zijn gebaseerd, volledig kunnen worden weergegeven. Opslagperiode: Tot het einde van de browsersessie (wordt gewist wanneer u uw internetbrowser afsluit).Sessie
woordpers_akm_mobielDeze cookies worden alleen gebruikt voor het administratiegedeelte van WordPress.1 jaar
wordpress_logged_in_akm_mobileDeze cookies worden alleen gebruikt voor het administratiegedeelte van WordPress en zijn niet van toepassing op andere bezoekers van de site.Sessie
wp-settings-akm_mobileDeze cookies worden alleen gebruikt voor het administratiegedeelte van WordPress en zijn niet van toepassing op andere bezoekers van de site.Sessie
wp-settings-time-akm_mobileDeze cookies worden alleen gebruikt voor het administratiegedeelte van WordPress en zijn niet van toepassing op andere bezoekers van de site.Sessie
vanwordt gebruikt voor A/B-tests van nieuwe functies.Sessie
akm_mobielslaat op of de bezoeker wil dat de mobiele versie van een website wordt weergegeven.1 dag

Cookies van DSGVO AIO voor WordPress

NaamDoelGeldigheid
dsgvoaioDeze LocalStorage Key / waarde slaat op met welke diensten de gebruiker al dan niet heeft ingestemd.variabele
_uniqueuidDeze LocalStorage sleutel / waarde slaat een gegenereerde ID op zodat de opt-in / opt-out acties van de gebruiker kunnen worden gedocumenteerd. De ID wordt anoniem opgeslagen.variabele
dsgvoaio_creërenDeze LocalStorage sleutel/waarde slaat de tijd op wanneer _uniqueuid werd gegenereerd.variabele
dsgvoaio_vgword_uitschakelenDeze LocalStorage Key / waarde slaat op of de VG Wort Standard dienst is toegestaan of niet (instelling van de site operator).variabele
dsgvoaio_ga_disableDeze LocalStorage Key / waarde slaat op of de Google Analytics Standard dienst al dan niet is toegestaan (instelling van de sitebeheerder).variabele

Facebook-pixels

Onze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") voor het meten van conversies.

Met behulp van de Facebook-pixel kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat zij door het aanklikken van een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorverwezen. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geëvalueerd en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's, maar ook buiten Facebook. Dit gebruik van gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" gebruiken in het gedeelte Advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Cookies van Facebook Pixel

NaamDoelGeldigheid
act, c_user, datr, fr, pl, presence, sd, wd, xsFacebook plaatst verschillende cookies voor identificatiesessies en analyses. Deze worden gebruikt om te herkennen of u bent ingelogd als gebruiker op Facebook, voor traceringsdoeleinden en vanaf welke URL de functie Delen/Liken wordt gebruikt.variabele

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van verschillende diensten die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De afzonderlijke diensten worden in het volgende hoofdstuk meer in detail beschreven.

In principe hebben wij een legitiem belang bij het gebruik van de volgende diensten en de daarmee verbonden verzameling van persoonsgegevens (met name het IP-adres) om het aanbod op onze website op een aantrekkelijke manier te presenteren, te analyseren en te verbeteren en om eventuele reclame aan uw behoeften aan te passen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (zie ook 3.1 "Cookies"). Ze worden opgeslagen op uw computer en maken een analyse van uw gebruik van de website mogelijk. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Jobverwerking

Wij hebben een opdrachtverwerkingscontract gesloten voor het gebruik van Google Analytics en passen bij het gebruik van de diensten de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals in de vorige paragraaf is aangegeven.

Cookies van Google Analytics

NaamDoelGeldigheid
_gaDifferentiatie van websitebezoekers.2 jaar
_gidDifferentiatie van websitebezoekers.24 uur.
_gat_gtag_UA_Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid af te zwakken. Indien Google Analytics wordt aangeboden via Google Tag Manager, wordt deze cookie _dc_gtm_ genoemd.1 minuut

Maak deel uit van de Smart Resorts familie. Verhuur uw vakantieverblijf via ons

Heb je het juiste appartement nog niet gevonden?

We helpen u graag.